Epithelantha

bokei
densispina
dickisoniaea
micromeris
micromeris v. texensis
pachyrhiza
unguispina